Kişisel Verilerin Korunması

Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Aydınlatma

 

 

Değerli Sosyal Akıl Derneği iletişim ağı,

Bu aydınlatma metni, Sosyal Akıl Derneği üyelerinin, gönüllülerinin, bağışçılarının, destekçilerinin, abonelerinin ve paydaşlarının dernek ile paylaştıkları kişisel verilerin Sosyal Akıl Derneği tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kanun kapsamında, Sosyal Akıl Derneği ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kişisel verilerinizi Dernek genel merkezi, temsilcilikler, internet sitesi, banka, bağış siteleri, paydaşlarımız ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden Sosyal Akıl Derneği ile paylaşabiliyorsunuz.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Sosyal Akıl Derneği tarafından korunup, sizin onayınız çerçevesinde işlenecektir. Onayı vermeniz dahilinde, bu kişisel verileriniz derneğimizin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimlerini gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış ve gönüllülük çalışmalarını geliştirmek, çocuk ve gençlik network ağlarını genişletmek, konferans ve panellerimizin duyurularını yapmak, etkinlik koordinasyonlarını sağlamak, paydaşlarımız ile ortak etkinliklerde katılımı sağlamak gibi amaçlarla tarafımızca kullanılabilecektir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan derneğimizi bilgilendirerek aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz( info@sosyalakil.org.tr). Buna göre kişisel verisi işlenen üyelerimizin, bağışçılarımızın, gönüllülerimizin ve destekçilerimizin;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla Sosyal Akıl Derneği olarak;

 

 • Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uyma,

 • Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza alma,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma,

 • Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranma ve bu haklara bağlı olası bir zararını giderme sözünü veriyoruz.